IMPOST BENS IMMOBLES (IBI)

El més sucós dels impostos per la quantitat a pagar. Les families nombroses gaudirán d'un descompte entre el 50% i el 90% en funció del nivell de renda i membres de la família.
La quota ve donada pel valor cadastral de l'habitatge (marcat pel Ministeri de la Vivenda).
El percentatge que es pagarà serà del 0,5784%
Es podrà fraccionar el pagament en 10 quotes mensuals o 4 trimestrals a l'any.
Més informació a aquesta web municipal..