PRESSUPOSTOS

PRESSUPOST 2021

INGRESSOS DESPESES
Impostos directes 11.840.000,00 Personal 9.706.636,23
Impostos indirectes 440.000,00 Bens i serveis 9.082.164,09
Taxes i altres ingressos 2.553.804,00 Despeses financeres 95.500,00
Transferències corrents 5.747.209,72 Transferències corrents 1.241.317,36
Ingressos patrimonials 291.750,00 Inversions reals 2.258.996,07
Transferències de capital 1.485.242,07 Transferències de capital 0,00
Passisus financers 598.316,50 Passisus financers 491.708,54
TOTAL 22.956.322,29 TOTAL 22.956.322,29
  1. El pressupost s'apuja un 7,02%
  2. Baixen un 13% les amortitzacions de prèstecs.
  3. S'apuja la inversió un 21%, un 2,98% la despesa de personal i la despesa general ho fa un 6,11%