Federació d'Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès
Propera reunió - Masia Can Feliu:   

AJUNTAMENT - PRESSUPOSTOS

PRESSUPOST 2017

INGRESSOS   DESPESES
Impostos directes 10.806.500,00   Personal 8.006.524,30
Impostos indirectes 200.000,00   Bens i serveis 8.010.197,45
Taxes i altres ingressos 2.183.300,00   Despeses financeres 114.023,25
Transferències corrents 4.983.309,39   Transferències corrents 862.526,15
Ingressos patrimonials 211.000,00   Inversions reals 1.689.300,00
Transferències de capital 609.500,00   Transferències de capital 3.600,00
Passisus financers 408.000,00   Passisus financers 765.438,24
TOTAL 19.451.609,39   TOTAL 19.451.609,39
  1. El pressupost s'apuja un 1,44%
  2. Cau un 40% les despeses financeres..
  3. La despesa corrent s'incrementa un 2,76%
  4. L'inversió segueix incrementant-se (55%)