PRESSUPOSTOS

PRESSUPOST 2022

INGRESSOS DESPESES
Impostos directes 12.050.000,00 Personal 10.242.914,13
Impostos indirectes 470.000,00 Bens i serveis 9.190.873,54
Taxes i altres ingressos 2.599.031,96 Despeses financeres 125.000,00
Transferències corrents 6.061.624,04 Transferències corrents 1.100.316,00
Ingressos patrimonials 314.750,00 Inversions reals 917.000,15
Transferències de capital 87.352,63 Transferències de capital 0,00
Actiu financers 20.000,00 Actius financers 80.000,00
Passisus financers 557.647,52 Passisus financers 504.302,33
TOTAL 22.160.406,15 TOTAL 22.160.406,15

El pressupost cau un 3,47%

Baixen un 59% les inversions.

Mentre s'apujen les despeses de personal un 5,52% i les financeres un 30,89%